Drones hebben inmiddels al een kleine reputatie opgebouwd. Ze zijn de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws geweest. Een aantal (bijna) botsingen met bemande luchtvaart bij vliegvelden, verhindering van traumahelikopters, maar ook crashes. Het gaat hierbij echter voornamelijk om amateurs die op de bewuste plek niet hadden mogen vliegen. Amateurpiloten hebben vaak geen idee van de regels over drones, of trekken zich er niets van aan. Het is hiermee al meermaals gebleken dat een drone in onwetende handen onveilige situaties oplevert.

Professionele drone-operators kennen deze regels natuurlijk wel. Wanneer je professioneel met een drone wilt werken moet je kunnen bewijzen dat je de risico’s van je werkzaamheden voldoende kunt mitigeren. Wanneer dit voldoende aangetoond is wordt een ROC (RPAS operator certificate) uitgegeven. Maar zelfs met deze ROC is het bijvoorbeeld nog steeds niet toegestaan om zonder speciale ontheffing binnen de bebouwde kom of dichtbij gebouwen te vliegen. Aeroscan werkt doormiddel van een nauwe samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport aan een dergelijke ontheffing.

Risico’s

De risico’s zijn verdeeld in lucht- en grondrisico’s, hierbij zijn de luchtrisico’s het grootst. Daarom is besloten dat er tijdens het vliegen binnen een straal van 30 meter van een gebouw gevlogen wordt. Dit is een gebied waar bemande luchtvaart normaliter niet mag of kan komen. Zo wordt de kans op een botsing minimaal. Uitzondering op de regel zijn helikopters van hulpdiensten. Deze helikopters mogen wel binnen 30 meter van een gebouw komen wanneer dat nodig is. Oplossing hiervoor is de aanwezigheid van een aanvullende waarnemer. Hij houdt toezicht op het luchtruim en de nabije omgeving en waarschuwt wanneer er een risicovolle situatie dreigt. Onbemande luchtvaartuigen moeten altijd direct uitwijken voor de bemande luchtvaart. Hiermee wordt het luchtrisico tijdens de operatie continu en maximaal gemitigeerd.

Het grondrisico voor vluchten in de bebouwde omgeving is in beginsel het crashen van de drone. Dit kan veroorzaakt worden door veel verschillende factoren. Zo zijn er obstakels aanwezig, windrichtingen zijn onvoorspelbaar in de buurt van bebouwing en verschillende signalen kunnen de bestuurbaarheid van sommige drones beïnvloeden.

Gevolgen

Wanneer een drone tijdens een crash een persoon raakt kan dit mogelijk zware verwondingen veroorzaken. Ook kan de drone door de crash in brand vliegen. De rook die vrijkomt bij een brandende accu is zeer giftig. Het is dus heel belangrijk dat de drone voldoet aan de geldende veiligheidseisen, de piloot bedreven is in de besturing en dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen binnen het vlieggebied. Zo moet het vlieggebied worden afgezet voor mensen die niet betrokken zijn bij de vluchtuitvoering om het risico te minimaliseren dat personen geraakt worden mocht de drone crashen. Ook moet er altijd geschikt blusmateriaal aanwezig zijn bij de vlucht. De meeste incidenten worden veroorzaakt door menselijke fouten. Een uitgebreide vluchtvoorbereiding met verschillende checklists, het gebruik van automatische piloot en de ervaring van de piloot met het toestel moet de kans op een menselijke fout zo veel mogelijk beperken.

Dronepiloot van Aeroscan aan het werk op de bouwplaats

De bouwplaats

Maar is een drone ook veilig te gebruiken op de bouwplaats? Een feit is dat uit onderzoek van het CBS is gebleken dat beroepen in de bouw op nummer één staan in de top 10 meest onveilige beroepen. Daar nog een extra gevaar aan toevoegen is uiteraard niet wenselijk.

Wanneer we de vergelijking maken tussen vliegen in bebouwde omgeving en op een bouwplaats toont het veel overeenkomst met vluchten boven normale bebouwing. Er zijn obstakels die de windrichting kunnen beïnvloeden en ook hier kan verstoring van signalen optreden. Een groot voordeel is dat een bouwterrein afgesloten gebied is. Het risico dat mensen geraakt worden tijdens een crash is al een stuk minder, daarbij draagt ook nog iedereen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer de inzet van een drone op de bouwplaats meegenomen wordt in de ‘toolbox’ (gezamenlijke veiligheidsbespreking) kan dat risico nog verder teruggebracht worden. Je zou dus kunnen zeggen dat we met de drone op een bouwplaats veiliger kunnen opereren dan in een normale situatie.

Werken op hoogte

Op de bouwplaats kunnen we zelfs een gevaar wegnemen. Werken op hoogte is namelijk een van de grootste veiligheidsrisico’s in de bouwsector. Natuurlijk kan een drone geen timmer of metselwerk doen, maar wel inspecties uit vanuit de lucht. Dit betekent voor een inspecteur dat hij minder tijd op een steiger hoeft te staan. Hiermee wordt de risicofactor ‘’blootstellingsduur’’ voor hem dus verkleind. Dit is vooral een veiligheidsvoordeel voor inspectie van bestaande (hoog)bouw.

Meer informatie

Voor meer informatie of nadere toelichting over de veiligheid van drones op de bouwplaats kunt u contact opnemen met onze Safety manager via joost@aeroscan.nl