Privacy statement

Aeroscan B.V. Aeroscan B.V., gevestigd aan Koophandel 4c 9101 WZ Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aeroscan.nl 

Wissesdwinger 1

8911 ER Leeuwarden

+31 851304993

Rudmer Sijens is de Functionaris Gegevensbescherming van Aeroscan B.V. Hij is direct te bereiken via privacy@aeroscan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aeroscan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Persoonsgegevens zichtbaar op fotografie 

- Adressen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder wettelijke grondslag persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@aeroscan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aeroscan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een contractuele verplichting met een opdrachtgever.

Aeroscan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- Om foto’s te anonimiseren (vernietiging persoonsgegevens).

- Ontwikkeling van automatiseringsoplossingen 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aeroscan B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aeroscan B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aeroscan B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 

Vastgelegde persoonsgegevens d.m.v. fotografie – Maximaal 6 maanden, de reden hiervoor is dat de foto’s geanonimiseerd moeten worden. Zodra de foto’s succesvol anoniem gemaakt zijn wordt het origineel verwijderd.

Overige persoonsgegevens – Maximaal 2 Jaar, de reden hiervoor is dat wij onze contactpersonen mogelijk moeten contacteren in verband met onze dienstverlening.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Aeroscan B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan de opdrachtgever en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aeroscan B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aeroscan B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@aeroscan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan Aeroscan B.V. u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uw meegezonden kopie wordt direct na controle weer verwijderd. Aeroscan B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aeroscan B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@aeroscan.nl